SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN

Đăng nhập hệ thống  • Vui lòng nhập tên đăng nhập và mật khẩu.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
  Hỗ trợ nghiệp vụ: 0205.3.879711
  Hỗ trợ kỹ thuật: 09255.40.555
Các chức năng phần mềm:
      • Quản lý thông tin ngăn chặn
      • Quản lý dữ liệu hồ sơ công chứng
      • Quản lý tài sản
© Trung tâm Thông tin - Tin học Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng.